Obchodné podmienky a dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov

Obchodné podmienky 

1. OBJEDNAVANIE
Ponúkame Vám možnosť objednávku služby  priamo z Vášho domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou objednávkového formulára, ale aj e-mailu alebo telefónu. Ak použijete posledné dve menované varianty, nezabudnite uviesť dostatok údajov, identifikujúcich, o akú službu máte záujem, počet osôb a termín kurzu, alebo počet otázok.
 

2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Objednávka je zavedená do systému okamžite, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom a o odoslaní tovaru dostanete informáciu e-mailom do 24 hodín. V prípade sviatku, alebo víkendu sa vám ohlásime v prvý pracovný deň. Pri neštandardných objednávkach (pri veľkom množstve apod.), Vás budem  kontaktovať, aby neprišlo k nedorozumeniam (chybne zadané množstvá. atd.), väčšinou telefonicky, alebo mailom.

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Každú objednávku môžete do 24 hodín po obdŕžaní potvrdenia zrušiť e-mailom alebo telefonicky. V tomto prípade uveďte svoje meno, e-mail a popis objednanej služby. V prípade zrušenia objednávky do 24 hodín neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky v prípade platby vopred budú kupujúcemu vrátené do 5 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.  V prípade rezervácie kurzu, storno poplatok je 20€ z ceny kurzu najneskôr  3 dni pred . V prípade storno v deň kurzu je storno poplatok 100% ceny kurzu.  

4. POŠTOVNÉ A BALNE
V prípade zaslania veštbý písomne poštou cena za poštovné a balné  je 2€. 

5. DODACIA LEHOTA

Štandardná dodacia lehota pre vypracovanie veštby a zaslanie mailom  je 10 pracovných dní, ak  nie je  inak dohodnuté. V prípade poskytovania služby telefonicky  termín dohodneme vopred. Platba musí byť na účte vopred zaregistrovaná. 

Platby pre veštenie cez internet sú na účet  FIO banky: SK96 8330 0000 0023 0224 3410 

V.S.: telefónne číslo, alebo termín veštby.

 

6. REKLAMACIE A ZÁRUKA
Prípadné reklamácie riešime v súlade s platným právnym poriadkom. 

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii e-mailom, telefonicky, výnimočne písomne

2) vždy uveďte dôvod reklamácie a adresu
3) priložte doklad o platvae a objednávke( mail, prikaz platby na účet a podobne) 
Prípadnú reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, ak sa dá, inak zákonnou lehotou do 30 dní od jej vzniku. O reklamácii vystavíme protokol, ktorý Vám zašleme mailom, alebo poštou.

7. prevádzkovateľ

názov firmy:PhDr. Milada Ragasová- poradenstvo Milara 
sídlo: Láb 409, 90067
tel. číslo: 0902460414
výpis zo ŽR: https://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=A
ŽL vydaný OÚ v Malackách odbor živnostenského podnikania 
IČO: 44197756
DIČ:  1046805485

nie som plátca DPH 
 


8. Pravdivosť poskytnutých údajov a ochrana údajov

Všetky zúčastnené strany, t. j. prevádzkovateľ ale i zákazník sa zaväzujú, že pre tento e-shop poskytli pravdivé informácie o svojej firme alebo osobe. V prípade, že zúčastnená strana poskytla chybné či klamlivé informácie má právo druhá zúčastnená strana (prevádzkovateľ) právo na náhradu vzniknutej škody v plnej výške.

 

9. Ceny

Všetky uvádzané ceny sú konečné. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať ceny podľa zmien ceny.
V prípade už potvrdenia objednávky, prevádzkovateľ nemá právo meniť cenu potvrdenej objednávky.
Ak zákazník má zľavový kupón, alebo darčekový kupón po zadaní jeho čísla sa mu cena objednávky pri fakturácii zníži o zľavu.
 

10. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu zhromažďuje poskytnuté osobné údaje na základe ich dobrovoľného poskytnutia zákazníkom v nevyhnutnej miere pre korektné vybavenie objednávky a fakturáciu. Uchováva ich zabezpečené a neposkytuje ich žiadnej tretej osobe. Prevádzkovateľ postupuje v zmysle zákon  o ochrane osobných údajov v platnom znení. Zákazník ma v zmysle spomínaného zákona právo nechať svoje údaje vymazať z databázy na základe zaslania mailu na uvedenú e-mailovú adresu v kontaktoch.

 

A.spracovateľom osobných údajov je

Bc. Milada Ragasová  IČO: 44197756

nie som plátca DPH

B. Účely spracovania

Vaše údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, na účely fakturácie a vedenie evidencie a pre zasielanie obchodných ponúk a oznámenia, poprípade vami objednaného tovaru.

C. Rozsah spracovanie

Spracovávame nasledovné zákaznícke údaje, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu objednávok: meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, štát, telefón, mobilný telefón, názov spoločnosti, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mail a IP adresa.

D. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu nutnosti evidovať absolvované seminára (keďže je potrebné dodržiavať poradie navštevovaných seminárov) po dobu 10 rokov, od poslednej realizovanej objednávky.

E. Reklamné služby

Na tomto webe využívame Vaše kontakty k zasielanie reklamných či obchodných oznámení. Neposkytujeme Vaše kontaktné informácie tretím stranám.

F. Právo na prístup a prenosnosť dát

Užívateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov. Povinnosťou správcu je odovzdať nositeľovi údajov všetky o ňom spracúvané informácie vo štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateľ väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má tiež možnosť je v takto získané podobe predať inému správcovi.

G. Právo byť zabudnutý

Užívateľ má právo na vymazanie všetkých osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracovávané a pominul ak zákonný dôvod ich prípadné archivácie.

H. Zabezpečenie ochrany dát

Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zaisťujúcimi ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

I. Spracovatelia a príjemcovia :

Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej ďalšej strane. Ochrana osobných údajov je  technicky a organizačne zabezpečená v súlade s nariadením EÚ o ochrane osobných údajov.

11. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu zákazníka. Tieto podmienky boli aktualizované a vstupujú do platnosti od 22.05.2017